วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

วารสาร ฅนสหกรณ์ ฉบับที่ 4
ขอเชิญพบกับวารสาร ฅนสหกรณ์ ฉบับที่ 4ในเดือนมิถุนายนนี้ ท่านจะได้พบกับเนื้อหาในหมวด เติมความรู้ เล่าสู่การฟังจากงานวิจัย ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาฯ จากแต่ละคนเพื่อทุกคน และสู่การสร้างสังคมเป็นสุขร่วมกัน วารสาร ฅนสหกรณ์ ครบเครื่องเรื่องการนำคุณค่าจากแต่ละคนเพื่อทุกคน สู่ระบบเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ผู้สนใจสามารถติดตามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cai.ku.ac.th
ข้าวเกิดบุญ คือผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยของ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในงานวิจัยคือการสร้างระบบธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ภายใต้การดำเนินงานของเครือข่ายสหกรณ์การเกษตร ปัจจุบันได้ก่อให้เกิดการรวมตัวกันเป็น “เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย” ประกอบด้วยสมาชิกจากสหกรณ์การเกษตรรวม 16 แห่ง เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย อีกทั้งได้สร้างตราสินค้า “ข้าวเกิดบุญ” ซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิจากแหล่งผลิตบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ รวมถึงในพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ด สุรินทร์ บุรีรัมย์ ยโสธร และอุบลราชธานี ปัจจุบันมีระบบการจัดการคุณภาพครบทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูก เก็บเกี่ยว การแปรรูป และการจัดส่ง ซึ่งสหกรณ์การเกษตร เกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นแม่ข่ายการพัฒนา ในงานวิจัยนี้คุณบุญเกิด ภานนท์ ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมนักวิจัยร่วมกับ รศ.ดร.วนชัย จันทร์ประเสริฐ นักวิชาการจากภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน