วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ข่าวการรับสมัคร ศึกษาต่อปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2552 http://master-coop.eco.ku.ac.th/