วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

เว็บไซต์ด้านสิทธิบัตร

วันนี้สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ขอแนะนำเว็บไซต์ http://www.toryod.com/ เป็นเว็บที่รวบรวมคลังความรู้ สิทธิบัตร ที่มีเนื้อหาภาษาไทยสมบูรณ์มากเว็บหนึ่งของไทย