วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ตอบคำถามออนไลน์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 3/2554

ปุจฉา : กระบวนการทำงานเชิงสร้างสรรค์ มีความหมายว่าอย่างไร ?
วิสัชนา : กระบวนการทำงานเชิงสร้างสรรค์ คือ การทำงานเชิงสร้างสรรค์ เป็นไปอย่างมีแบบแผนที่มุ่งสัมฤทธิ์ในทิศทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอนดังนี้
- การออกแบบการทำงานสู่เป้าหมายร่วมกัน
กระบวนการทำงานสู่เป้าหมายร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามกลไก เวทีคัดความรู้แก่ผู้ร่วมเสวนา โดยมีทีมพี่เลี้ยงมาช่วยเติมเต็มในเรื่องของกรอบแนวทางการบริหาร การใช้อุปทานอย่างมีบูรณาการ และเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า จึงเป็นชุดความรู้ที่สำคัญที่นำมาใช้ในการออกแบบ ระบบการทำงานของกิจกรรมการผลิต (กิจกรรมต้นน้ำ) กิจกรรมการตลาด (กิจกรรมกลางน้ำ) และกิจกรรมกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย (กิจกรรมปลายน้ำ) ซึ่งในขั้นตอนที่จะได้ผลลัพธ์การทำงานออกมาเป็นแผนกลยุทธ์ ในการออกแบบกระบวนการทำงานเชิงบูรณาการ ทั้งในมติของกระบวนการเรียนรู้การพัฒนา มติกระบวนการทำงานร่วมกันของภาคีพันธมิตรสู่ความสำเร็จ
- การขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน
การขับเคลื่อนการทำงานตามกรอบการดำเนินงานของแผนกลยุทธ์ โดยมีทีมพี่เลี้ยงคอยให้ข้อมูลข่าวสาร ผ่านเวทีการเรียนรู้ควบคู่กับการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งในเรื่องของแผนการผลิตตามเงื่อนไขที่กำหนด แผนการรับรองคุณภาพ แผนการรวบรวมและเก็บรักษา แผนการตลาด แผนการสร้างแบรนด์ และการจัดการผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม
การประเมินผล และการให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อการปรับปรุงการทำงานซึ่งหลังจากการประเมินผลในปีแรก