วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2553

ตอบคำถามออนไลน์ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 2/2553

ปุจฉา : ข้อจำกัดในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม ที่ค้นพบจากการวิจัยในชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 3” มีข้อจำกัดอะไรบ้าง ?
วิสัชนา :
1.คนในสังคมไม่เชื่อมั่นและวางใจในสหกรณ์
2.กลุ่มคนวงใน ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์ กรรมการ ฝ่ายจัดการ ขาดวิญญาณสหกรณ์ ส่วนใหญ่เข้ามาโดยเหตุทางเศรษฐกิจและสังคม หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตน
3.ขาดการบริหารจัดการแบบองค์รวม
4.มุมมองในประเด็น “สหกรณ์เป็นเครื่องมือของรัฐ”
5.ระบบการให้การศึกษาอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ผ่านมาเป็นไปในรูปแบบการให้ความรู้ แต่ยังขาด “วิธีคิด”
6.พันธะความรับผิดชอบ

ตอบคำถามออนไลน์ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 1/2553

ปุจฉา :ทำอย่างไรจึงจะเพิ่มมูลค่าข้าวไทยได้ และข้าวไทยที่ส่งออกในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นข้าวเกรดใด ?
วิสัชนา :การจะเพิ่มมูลค่าข้าวไทยนั้นต้องรักษาคุณภาพให้ลูกค้าเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ สร้างความเชื่อมั่นลูกค้า รวมถึงการเปลี่ยนคู่แข่งมาเป็นพันธมิตรทางการค้า โดยอาเซียนควรจะรวมตัวกันในประเทศผู้ปลูกข้าว ทำให้อาเซียนเป็นแหล่งอาหารของโลก และข้าวไทยที่ส่งออกในปัจจุบันเป็นข้าวเกรดพรีเมี่ยม