วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

ตอบคำถามออนไลน์ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 4/2555ปุจฉา : การพัฒนาตัวแบบธุรกิจ Food Coops เพื่อทำให้สหกรณ์เป็นทางเลือกของประชาชนในการบริโภคสินค้าคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม ซึ่งกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จะประกอบด้วยกี่ขั้นตอน อย่างไร ?
วิสัชนา : การพัฒนาตัวแบบธุรกิจ Food Coops เพื่อทำให้สหกรณ์เป็นทางเลือกของประชาชนในการบริโภคสินค้าคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม ซึ่งกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จะประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ที่สำคัญ ดังนี้
               ขั้นตอนที่หนึ่ง :  กรอบในการจัดการความรู้สู่เกษตรกร โดยเป็นไปภายใต้หลักสูตรเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเป้าประสงค์ในการยกระดับขีดความสามารถแก่เกษตรกรในการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนและมีความสุข มีผลผลิตที่ดีคุณภาพป้อนสู่ระบบการตลาดสินค้าเกษตรของสหกรณ์
               ขั้นตอนที่สอง : การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ ภายใต้กรอบระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม (Value Network + Fairtrade : VN & F Platform) โดยมีเป้าประสงค์ในการยกระดับขีดความสามารถของสหกรณ์การเกษตรในการทำธุรกิจภายใต้โซ่อุปทานและการนำประโยชน์สู่สมาชิกอย่างยั่งยืน
          ขั้นตอนที่สาม : การทำให้สหกรณ์เป็นทางเลือกของประชาชน ภายใต้การพัฒนาตัวแบบธุรกิจ Food Cooperatives โดยมีเป้าประสงค์ที่จะยกระดับการพัฒนาสินค้าเกษตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันและการนำผลผลิตการเกษตรสู่มือผู้บริโภคคนสุดท้าย สำหรับทางเลือกสินค้าคุณภาพราคาเป็นธรรม