วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ตอบคำถามเรื่อง เครือข่ายคุณค่า

กระบวนการสร้างเครือข่ายเป็นนวัตกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่ได้ผสม- ผสานเอาเรื่องคุณค่าสหกรณ์ (อุดมการณ์) เชื่อมร้อยสู่คน ผ่านองค์กร สร้างเครือข่ายด้วยกระบวนการบริหารจัดการเชิงรุก (เชิงกลยุทธ์) ที่จะก่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในแนวราบ (Horizontal integration) ที่มีกลไกความเชื่อมโยงและจัดระเบียบความสัมพันธ์อย่างเหมาะสมบนความสมัครใจ โดยต่างฝ่ายต่างวางแผนและทำกิจกรรม ทางเศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สัมมนาการ สวัสดิการ ซึ่งเป็นเรื่องของการประกอบอาชีพ และวิถีชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งจะก่อให้เกิดความสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน (รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท)