วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ตอบคำถามออนไลน์ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 4/2554

ปุจฉา : นักสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2554 ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง ?
วิสัชนา : คุณสมบัติของนักสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2554
1.มิติด้านคุณค่า
- เป็นผู้ที่ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อสมาชิกเป็นอันดับแรก
- เป็นผู้ที่ยึดมั่นในคุณค่าหลักวิธีการและให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนสหกรณ์ในมิติที่เอื้อต่อการเป็นองค์การพึ่งพาตนเอง
2.มิติด้านกระบวนทัศน์
- ให้ความสำคัญกับแผนกลยุทธ์ ที่คำนึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
- มีความคิดริเริ่มในเรื่องนวัตกรรมหรือรูปแบบการบริหารจัดการที่เป็นประโยชน์ต่อมวลสมาชิกและชุมชน
3.มิติด้านหลักการ
- มีความคิดและสนับสนุนให้สหกรณ์มีการบริหารจัดการที่ดี และสมาชิกมีส่วนร่วม
4.มิติด้านแนวปฏิบัติ
- มีผลงานที่เป็นตัวอย่างหรือแผนปฏิบัติงานที่ดี
- มีวิธีการสร้างสัมพันธภาพในงานสหกรณ์ที่ดี