วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ตอบคำถามออนไลน์ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 2/2555


ปุจฉา : โครงการซื้อข้าวจากชาวนาจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อะไร ?
วิสัชนา : จุดเริ่มต้นของโครงการซื้อข้าวจากชาวนา ก็เพื่อการช่วยเหลือชาวนา โดยการดำเนินการของร้าน Farmer Shop ที่ตระหนักรับรู้ถึงปัญหาของชาวนาอันเนื่องมาจากกระแสเศรษฐกิจในยุคแห่งการค้าเสรีและด้วยความสำนึกถึงคุณค่าและความสำคัญของชาวนาผู้ปลูกข้าว ทำให้เกิดแนวคิดที่ต้องการจุดประกายในการสร้างสรรค์กลไกการค้าที่เป็นธรรม โดยใช้ “หลักการรวมซื้อ” มาพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสร้างระบบธุรกิจที่เชื่อมโยงการจัดหาและคัดสรรข้าวคุณภาพจากผู้ผลิต สู่ผู้บริโภคในราคาที่เป็นธรรม เริ่มจากการรวบรวมคำสั่งซื้อจากเครือข่ายชุมชนต้นแบบนั่นคือประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในลักษณะการเป็นลูกค้าประจำ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cai.ku.ac.th หรือติดตามอ่านได้จากวารสารฅนสหกรณ์ ฉบับที่ 16 ได้ค่ะ