วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556

ต้องการเข้าร่วมงานรประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2556 ต้องทำอย่างไร?

ปุจฉา :
          โครงการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2556 และเสวนาวิชาการ นำสหกรณ์สู่การเป็นธุรกิจฐานสังคม”  ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16 กันยายน 2556 มีวัตถุประสงค์และองค์ประกอบของงานอย่างไร? และหากต้องการเข้าร่วมงานต้องทำอย่างไร?

วิสัชนา :
1. วัตถุประสงค์
1.1    การประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า ประจำปี 2556
1.2    เพื่อเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันสำหรับแนวทางการยกระดับสมรรถนะสหกรณ์สู่การเป็นธุรกิจฐานสังคม
1.3    เพื่อเผยแพร่ชุดความรู้และนวัตกรรมนำการพัฒนาการเป็นธุรกิจฐานสังคม
2.       องค์ประกอบของงาน
     องค์ประกอบของงานประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ การประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2556 การจัดเวทีเสวนาวิชาการภาคเช้า การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคบ่าย และการจัดบู๊ทนิทรรศการเผยแพร่ความรู้จากการวิจัยสู่สาธารณะ
           หากสนใจเข้าร่วมงานติดต่อได้ที่

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คุณปรียาพร  บุ้งทอง (02-9406300) หรือลงทะเบียนออนไลน์ที่ www.cai.ku.th (ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2556)