วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553

ตอบคำถามออนไลน์ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 1/2553

ปุจฉา : แผนพัฒนาการสหกรณ์ มีประโยชน์อย่างไร ?
วิสัชนา :
1.เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและขบวนการสหกรณ์ และ ภาคีอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรลุเป้าหมายภายในช่วงเวลาที่กำหนดร่วมกัน
2.แผนพัฒนาการสหกรณ์จะช่วยให้นโยบายการส่งเสริมสหกรณ์ใน ระดับชาติเป็นไปอย่างมีเอกภาพ ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน และ ก่อให้เกิดการผนึกกำลังความร่วมมือเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์การ พัฒนาร่วมกัน
3.การจัดทำแผนฯ ที่คำนึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้ทิศทางการพัฒนาสหกรณ์เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลง(แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2,2550)