วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553

ตอบคำถามออนไลน์ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 2/2553

ปุจฉา :สหกรณ์ในประเภทไทยมีกี่ประเภท และสหกรณ์อิสลามจัดอยู่ในสหกรณ์ประเภทใด ?
วิสัชนา :การจดทะเบียนสหกรณ์กำหนดไว้ 7 ประเภท คือ
1. ประเภทการเกษตร คือ การรวมตัวของบุคคลที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร
2. ประเภทประมง คือ การรวมตัวของบุคคลที่ประกอบอาชีพทางการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทั้งน้ำจืด น้ำเค็ม และน้ำกร่อย
3. ประเภทนิคม คือ การรวมตัวของบุคคลที่ประสงค์จะได้สิทธิหรือกรรมสิทธิในที่ดินเพื่อการเกษตร
4. ประเภทร้านสหกรณ์ คือการรวมตัวของบุคคลเพื่อการจัดหา จัดจำหน่ายสินค้า ที่เกี่ยวกับเครื่องอุปโภค บริโภค
5. ประเภทออมทรัพย์ คือ การรวมตัวบุคคลเพื่อการให้บริการทางการเงินลักษณะต่าง ๆ อาจจัดตั้งได้ในกลุ่มบุคคลที่รับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
6. ประเภทบริการ คือ การรวมตัวของบุคคลที่ต้องการรับบริการในด้านต่าง ๆ เช่น การเดินรถ การขนส่ง การเคหะ การหัตถกรรม เป็นต้น
7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งมีภูมิลำเนาหรือประกอบอาชีพหลักหรือมีวงสัมพันธ์อย่างหนึ่งอย่างใดอยู่ในเขตท้องที่ดำเนินงานของสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้น โดยการนำเงินของตนเองมาสะสมไว้เป็นกองทุน สมาชิกทุกๆ คนจะต้องสะสมเงินตามความสามารถของตนเองเป็นประจำและสม่ำเสมอตามที่สหกรณ์กำหนด

สำหรับสหกรณ์อิสลามนั้นมีเกณฑ์การจัดประเภทตามธุรกรรมที่สหกรณ์ให้บริการแก่สมาชิก สหกรณ์อิสลามบางแห่งทำหน้าที่ทางการเงิน การออม จะถูกจัดอยู่ในประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์อิสลามบางแห่งทำหน้าที่ให้บริการ ซื้อ ขาย ให้เช่า จะถูกจัดอยู่ในประเภทสหกรณ์บริการ ทั้งนี้ทั้งนั้นการจดทะเบียนแบ่งประเภทสหกรณ์สามารถจดทะเบียนแบ่งประเภทตามความเหมาะสมของแต่ละสหกรณ์โดยยึดหลักกฎหมาย และผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นใหญ่