วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ตอบคำถามออนไลน์ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 3/2553

ปุจฉา : ความเสี่ยงและจุดอันตรายในการจัดทำแผนธุรกิจ มีอะไรบ้าง ?
วิสัชนา : 1. แนวคิดธุรกิจไม่มีทางเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
2. การคาดการณ์ที่ผิดพลาด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้ประกอบการยึดติดกับความคิดของตนเองมากเกินไป เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และบริการของตนโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการของตลาด (ไม่มีตลาดเป้าหมายที่แท้จริง)
3. ขาดประสบการณ์ ทางธุรกิจหรือเทคนิค ซึ่งจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและไม่เป็นที่ยอมรับในแผนธุรกิจ