วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2553

ตอบคำถามออนไลน์ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 4/2553

ปุจฉา :โครงการ Farmer Shop คือโครงการอะไร ?
วิสัชนา :โครงการ Farmer Shop คือการจัดตั้ง และการดำเนินโครงการ ตัวแบบ Farmer Shop เป็นเรื่องของการสร้างสรรค์ระบบธุรกิจ สำหรับร้านค้าปลีกที่จำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูป ที่มีคุณค่า การดำเนินโครงการ จะเป็นเรื่องของการคัดสรร พัฒนาสินค้า การวางแผนการจัดหาและจำหน่าย การบริหาร การจัดการร้านค้าปลีก ภายใต้ แบรนด์ Farmer Shop การดำเนินการในปี 2553 จะมุ่งเน้นไปที่การคัดสรรสินค้า การวางระบบการบริหารจัดการ ร้านค้าปลีก การพัฒนาสินค้า ตามมาตรฐานคุณภาพ

ตอบคำถามออนไลน์ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 3/2553

ปุจฉา : ชุดความรู้ “การยกระดับการดำเนินงานสหกรณ์ไปในทิศทางเชิงคุณค่า” ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เป็นเช่นไรและมีกระบวนการอย่างไรบ้าง
วิสัชนา :ชุดความรู้ชุดนี้ได้พัฒนาในรูปของโครงการการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสหกรณ์การเกษตร ซึ่งสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้นำไปใช้ถ่ายทอดความรู้ภายใต้โครงการวิจัยในระยะที่แล้วมา และโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันเกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ในระหว่างปี 2550-2552 ซึ่งผลการประเมินชี้ให้เห็นการเปลี่ยนของสหกรณ์ภายใต้โครงการไปในทิศทางเชิงคุณค่าอย่างเป็นรูปธรรม และก่อเกิดเป็นชุดความรู้สำหรับกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลง 8 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 : กำหนดปณิธาน / การนำคุณค่า
ขั้นตอนที่ 2 : การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้ให้เห็นโอกาสอุปสรรค
จุดแข็ง จุดอ่อน
ขั้นตอนที่ 3 : การกำหนดเข็มมุ่งหรือวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ความสำเร็จ
ขั้นตอนที่ 4 : การจัดทำแผนที่กลยุทธ์แบบมีส่วนร่วม เพื่อให้เป็นแผนที่เดินทางสู่
ความสำเร็จ
ขั้นตอนที่ 5 : การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อมอบหมายความรับผิดชอบของทีมงานระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติการ กรอบงบประมาณ และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
ภายในช่วงเวลาต่างๆ
ขั้นตอนที่ 6 : การปรับระบบ / กลไก ได้แก่ การปรับปรุงระเบียบและระบบการทำงานให้
สอดคล้องกับทิศทางเชิงกลยุทธ์
ขั้นตอนที่ 7 : การดำเนินงาน
ขั้นตอนที่ 8 : การประเมิน