วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2554

ตอบคำถามออนไลน์ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 3/2554

ปุจฉา : การขอรหัสบาร์โค้ดที่เป็นมาตรฐานและเป็นรหัสสากลมีขั้นตอนอย่างไร ?
วิสัชนา : หากผู้ประกอบการไม่ว่าในระดับบุคคลธรรมดา ร้านค้า หรือบริษัท ในประเทศไทยต้องการใช้รหัสบาร์โค้ดที่เป็นมาตรฐานและเป็นรหัสสากล เพื่อใช้ติดต่อกับคู่ค้าในต่างประเทศ หรือแม้กระทั่งคู่ค้าในประเทศไทย ขั้นตอนของการที่จะขอใช้รหัสบาร์โค้ดสากลนั้น เริ่มแรกที่สุด คือ ตัวแทนของผู้ประกอบการที่สนใจต้องติดต่อกับสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ EAN Thailand Institute เพื่อขอสมัครเป็นสมาชิกของสถาบันรหัสสากลและลงทะเบียนเป็นสมาชิก โดยทางสถาบันรหัสสากลจะออกเลขหมายประจำตัวให้กับผู้ประกอบการ เพื่อใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์บาร์โค้ด และสำหรับรหัสหมายเลขที่ผู้ประกอบการทุกรายจะใช้ร่วมกันเพื่อใช้แทนประเทศไทยคือ 885 เมื่อได้รับหมายเลขประจำตัวของผู้ประกอบการแล้ว ผู้ประกอบการสามารถติดต่อกับคู่ค้าเพื่อแจ้งถึงหมายเลขประจำตัว เพื่อใช้ในการติดต่อต่อไป
สำหรับประเทศไทย สถาบันรหัสสากลเป็นนายทะเบียนและเป็นผู้ควบคุมการออกรหัสบาร์โค้ดสากลในประเทศไทย โดยทางสถาบันรหัสสากลได้จำแนกผู้ที่จะขอรหัสบาร์โค้ดสากลออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทบุคคลธรรมดา 2. ประเภทร้านค้า และ 3. ประเภทบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งผู้ที่จะขอรหัสบาร์โค้ดเหล่านี้จะต้องเป็นสมาชิกของสถาบันรหัสสากล ในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสถาบันรหัสสากล ผู้สมัครแต่ละประเภทจะต้องยื่นหลักฐานประกอบการสมัครพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี สำหรับค่าสมาชิกรายปีนั้นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับยอดรายรับของสมาชิกนั้นๆ และสมาชิกที่มีรายรับตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปจะต้องเสียค่าลงทะเบียนแรกเข้าด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้