วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

จากกรณีที่สถาบันขับเคลื่อนสนับสนุนธุรกิจฐานสังคม (Social Economy Enterprises: SEE)อยากทราบมีตัวแบบที่ไหนที่สามารถศึกษาเป็นตัวอย่างที่ดีได้บ้างปุจฉา : จากกรณีที่สถาบันขับเคลื่อนสนับสนุนธุรกิจฐานสังคม (SocialEconomy Enterprises: SEE)อยากทราบมีตัวแบบที่ไหนที่สามารถศึกษาเป็นตัวอย่างที่ดีได้บ้าง

วิสัชนา: คุณสมบัติของตัวแบบธุรกิจฐานสังคม (Social EconomyEnterprises: SEE) ต้องมีคุณลักษณะที่สำคัญ 5 ประการ ได้แก่ 1.) ตัวแบบธุรกิจที่ดำเนินการบนหลักการการพึ่งพาและร่วมมือกันของภาคีภายใต้ 3 เสาหลักด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2.) ภาคีมีกรอบการทำงานอย่างมีแบบแผนเพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วม 3.) มีการบริหารจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจ 4.) ดำเนินธุรกิจภายใต้กลไกตลาดเพื่อเป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคม และ 5.) ไม่เป็นองค์กรรับเงินทุนเพื่อการแทรกแซงกลไกตลาดที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าที่เป็นธรรม

การขับเคลื่อนการดำเนินงานของตัวแบบธุรกิจฐานสังคมของสถาบันฯชี้ให้เห็นบริบท 3 ประการ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11ตามแผนที่ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคมสู่การบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ  สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความเสมอภาค เป็นธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้การดำเนินการวิจัยใน 2 กลุ่มงานวิจัย ประกอบด้วย กลุ่มงานวิจัยพัฒนาระบบสนับสนุนธุรกิจฐานสังคม และกลุ่มงานวิจัยส่งเสริมการขับเคลื่อนขบวนการธุรกิจฐานสังคมภายใต้กรอบระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม (VN & F Platform) เพื่อปลุกจิตสำนึก ปรับวิธีคิด วิธีการทำงานของภาคี โดยใช้กลไกของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และการนำทุนความรู้ ทุนเศรษฐกิจ และทุนทางสังคมของภาคีเครือข่ายภายใต้ชุดโครงการฯ ต่อยอดและขยายผลเพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนา อันจะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำที่เป็นอยู่ในระบบเศรษฐกิจปัจจุบัน และก้าวไปสู่ระบบการค้าที่เป็นธรรม ที่จะเป็นทางเลือกของประชาชนสู่การมีชีวิตที่ดีกว่า

                ในปัจจุบันสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีเครือข่ายตัวแบบธุรกิจฐานสังคม(Social Economy Enterprises: SEE) คือ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด จ. จันทบุรี, กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน จ.นครปฐม และเครือข่ายคุณค่าชาวนาคุณธรรม จ.ยโสธร