วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ตอบคำถามออนไลน์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2553

ปุจฉา : ทำไมเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทยถึงตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ว่า “ข้าวเกิดบุญ"?
วิสัชนา : แบรนด์ข้าวเกิดบุญ มีจุดมุ่งหมายที่จะสื่อให้ผู้อุดหนุนทราบถึง แหล่งที่มาของข้าวเกิดบุญว่าเป็นข้าวที่ผลิตโดยชาวนาขนาดเล็กที่ขายข้าวผ่านเครือข่ายของสหกรณ์การเกษตร โดยคาดหวังให้ผู้บริโภคที่มีค่านิยมต้องการช่วยเหลือชาวนาขนาดเล็กและช่วยยกระดับการทำธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรมีความผูกพันและหันมาสนใจอุดหนุนข้าวแบรนด์เกิดบุญ และยังหมายรวมถึงบุญที่เกิดกับทุกฝ่ายทั้งสหกรณ์ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และนักวิชาการ ที่ร่วมมือกันสร้างประโยชน์ต่อสังคม มีการพัฒนาไปสู่ระบบการค้าที่เป็นธรรม เพื่อให้ผู้บริโภคได้ซื้อข้าวหอมมะลิคุณภาพดีมาตรฐานการส่งออก ราคายุติธรรม และช่วยสนับสนุนให้ชาวนาไทยได้ทำการค้าบนหลักการพึ่งพา ร่วมมือ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน