วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ตอบคำถามออนไลน์ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 4/2554

ปุจฉา : จากการดำเนินการร้าน Farmer shop ภายใต้โครงการวิจัย “การดำเนินการและพัฒนาตัวแบบ Farmer Shop” สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้มีการประสานงานไปยังสถาบันรหัสสากล เพื่อกำหนดเลขหมายที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ของร้าน Farmer Shop และเลขหมายประจำร้าน Farmer Shop อยากทราบว่าสถาบันรหัสสากลมีหน้าที่อะไร ร้าน Farmer Shop ใช้บาร์โค้ดชนิดใด และมีการตรวจสอบตัวเลขบาร์โค้ดอย่างไร ?
วิสัชนา : สถาบันรหัสสากล มีหน้าที่ เป็นนายทะเบียนกำหนดเลขหมายบาร์โค้ดมาตรฐาน และเลขรหัสสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเป็นองค์กรหลักที่ควบคุมดูแลการใช้งาน ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้ในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ และ ซัพพลายเชนในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมของไทย
โดยร้าน Farmer Shop ได้ดำเนินการขออนุมัติเลขหมายสัญลักษณ์สากล โดยใช้ชนิดของบาร์โค้ด ระบบ GTIN 13 ซึ่งเป็นเป็นบาร์โค้ดที่ใช้ติดบนสินค้าสำหรับขายปลีกทั่วไป มีลักษณะดังรูปด้านล่างการตรวจสอบตัวเลขบาร์โค้ด
เลขตรวจสอบ (Check Digit) เป็นหมายเลขหลักสุดท้ายที่วางอยู่ในตำแหน่งขวาสุดของชุดตัวเลขบาร์โค้ด และ “Check Digit” นี้เกิดขึ้นจากการคำนวณเท่านั้น ซึ่งจะไม่สามารถระบุกำหนดค่าตัวเลขนี้เองได้ เนื่องจากหากมีการระบุให้หลักสุดท้ายเป็นเลข 9 หรือเลขอื่นตามที่ต้องการนั้น ทั้งๆ ที่ Check Digit ที่คำนวณออกมาไม่ใช่เลขนั้น ก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นทันที คือ เครื่องสแกนเนอร์จะไม่สามารถอ่านค่าสัญลักษณ์บาร์โค้ดนั้นได้ ตัวอย่างดังรูป