วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556

“นักสหกรณ์ที่มีคุณค่า” และ “สหกรณ์ที่มีคุณค่า” ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

ปุจฉา :
          สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการประชาสัมพันธ์                  การประกาศเกียรติคุณ นักสหกรณ์ที่มีคุณค่าและ สหกรณ์ที่มีคุณค่า ประจำปี 2556

          หากมีผู้สนใจเสนอชื่อรับประกาศเกียรติคุณ ต้องมีคุณสมบัติของ นักสหกรณ์ที่มีคุณค่า และ                “สหกรณ์ที่มีคุณค่า อย่างไรบ้าง ?

วิสัชนา :
           คุณสมบัติของนักสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2556 มี 4 มิติ ดังนี้
          1. มิติด้านคุณค่า : ตัวตนของผู้นำสะท้อนให้เห็นเอกลักษณ์ของคุณค่าสหกรณ์ 10 ประการ พร้อมทั้งแสดงผลงานที่เกี่ยวข้อง
          2. มิติด้านกระบวนทัศน์ : สามารถขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ไปสู่ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม มีผลงานนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเพิ่มคุณค่าหรือมูลค่าเพิ่มในสหกรณ์
          3. มิติด้านหลักการ : มีผลงานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติตามหลักการสหกรณ์สากล 7 ประการ
          4. มิติด้านแนวปฏิบัติ : มีผลงานที่ชัดเจนในด้านการบริหารงานที่ตั้งมั่นในหลักธรรมาภิบาล โดยอธิบายถึงแนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

           คุณสมบัติของสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2556 มี 4 มิติ ดังนี้
          1. มิติด้านคุณค่า : สหกรณ์มีผลการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ตามคุณค่าพื้นฐาน 6 ประการ ด้วยการเป็นองค์การที่ยึดมั่นในหลักการพึ่งพาตนเอง การรับผิดชอบต่อตนเอง ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความสามัคคีเป็นปึกแผ่น สหกรณ์ให้บริการทางธุรกิจแก่สมาชิกด้สยการยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น

          2. มิติด้านกระบวนทัศน์ : สามารถขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม และมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ไปสู่การบริหารจัดการอย่างมีนวัตกรรม
          3. มิติด้านหลักการ : มีผลการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยปฏิบัติการสหกรณ์ตามหลักการสหกรณ์ 7 ประการ
          4. มิติด้านแนวปฏิบัติ : มีผลงานที่เป็นตัวแบบและแนวปฏิบัติที่ดีต่อสหกรณ์อื่น