วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554

ตอบคำถามออนไลน์ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 2/2554

ปุจฉา : โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หลักสูตร การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร และผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับประโยชน์อะไรจากหลักสูตรนี้ ?
วิสัชนา : วัตถุประสงค์ของโครงการหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ คือ
1. เป็นการเพิ่มพูน วิสัยทัศน์ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรม สามารถปฏิบัติภารกิจการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อการถ่ายทอด ทักษะ ประสบการณ์
2. เป็นการเสริมสร้างกรอบคิด หลักการ และจริยธรรมในการตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ประโยชน์ที่จะได้รับในการอบรม คือ
1. ได้รับกรอบคิด หลักการ และทักษะในการปฏิบัติของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
2. เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ในด้านเทคนิคการตรวจสอบ ด้านการเงิน บัญชี การบริหารจัดการ และการจัดทำรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ
3. เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งจะนำไปสู่การร่วมมือ ช่วยเหลือกันในอนาคต

ตอบคำถามออนไลน์ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2554

ปุจฉา : การจัดทำโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา มีผลการดำเนินการวิจัยเป็นอย่างไรบ้าง ?
วิสัชนา : โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา ขณะนี้ได้ดำเนินมาจนถึงระยะที่ 2 แล้ว โดยที่ผ่านมาได้ผลผลิตงานวิจัยเป็นรายงานสรุปสถานการณ์การผลิตและการตลาดยางพารา และขยายผลไปสู่การจัดทำฐานข้อมูลสำหรับศูนย์ข้อมูลยางพาราของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด ในระยะต่อไป ได้สวนตัวแบบยางพาราเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ในส่วนของการจดบันทึกบัญชีฟาร์ม การวางระบบการทำสวนยางแบบ Diversification ได้ตัวแบบการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจภายใต้โซ่อุปทาน เพื่อการสร้างอำนาจการแข่งขัน ได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับกลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อการวางแผนธุรกิจยางพาราร่วมกัน ได้จัดทำฐานข้อมูลสมาชิกเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจสหกรณ์ในการให้บริการแก่สมาชิก และโครงการความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจ การจัดทำแผนที่กลยุทธ์ ที่นำไปสู่การปรับโครงสร้างการบริหารงานของสหกรณ์ และการดำเนินการโครงการศูนย์ข้อมูลยางพาราโดยการจัดสรรเงินทุนจากกำไรประจำปี ได้จัดทำโครงการวิเคราะห์การลงทุนโรงงานผลิตยางลูกขุน ซึ่งได้นำไปเสนอขอสนับสนุนเงินทุน จำนวน 10 ล้านบาทจากรัฐบาลและได้รับการอนุมัติ ได้ชุดความรู้การผลิตยางคอมปาวน์จากยางก้นถ้วยจากพันธมิตร บริษัทยูโรม่า รับเบอร์ จำกัด ประเทศมาเลเซีย และมีโครงการทำธุรกิจร่วมกันในอนาคต ได้ศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจด้านยางพารากับ Coop China ประเทศจีน โดยมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับแนวทางที่จะร่วมมือกันสำหรับงานวิจัยและธุรกิจ Coop to Coop ในอนาคต
หากท่านใดมีความสนใจเกี่ยวกับโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก เว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th