วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ตอบคำถามออนไลน์ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 4/2553

ปุจฉา : การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่มีผลต่ออนาคตของสหกรณ์ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ การเงิน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการภายในและการเรียนรู้ ซึ่งต้องประกอบด้วยการดำเนินการกี่ขั้นตอน อย่างไรบ้าง ?
วิสัชนา : จะต้องประกอบด้วยการดำเนินการ 5 ขั้นตอน ได้แก่
1.ขั้นที่หนึ่ง เริ่มจากการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกของสหกรณ์ ซึ่งจะชี้ให้เห็นถึงโอกาสและข้อจำกัดในการบริหารจัดการ ต่อด้วยการประเมินปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในของสหกรณ์ที่สำคัญ โดยการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน ของบุคลากร การเงิน อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องใช้ การติดต่อสื่อสารและการเรียนรู้
2.ขั้นที่สอง การกำหนดทิศทางกลยุทธ์ของสหกรณ์โดยการกำหนดวิสัยทัศน์ซึ่งแสดงถึงความคาดหวังในอนาคต เป็นข้อความสั้นๆ กะทัดรัด แต่มีส่วนจุดประกายความคิดที่สามารถร้อยความรู้สึกของคนในสหกรณ์ กำหนดพันธกิจ เป็นข้อความที่แสดงแนวคิด และวิธีดำเนินงาน เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ วัตถุประสงค์ ทบทวนแผนกลยุทธ์สหกรณ์
3.ขั้นที่สาม การเลือกและกำหนดแผนงานรวมของกิจการ
4.ขั้นที่สี่ การปฏิบัติตามนโยบายกลยุทธ์และแผนงาน
5.ขั้นที่ห้า ประเมินผลและติดตามผล