วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554

ตอบคำถามออนไลน์ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2554

ปุจฉา : โครงการวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เกื้อหนุนการพึ่งพาตนเองและร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์” มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานอย่างไร ?
วิสัชนา : มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อประเมินสถานการณ์ระบบที่เกี่ยวข้องกับการชี้ให้เห็นโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดอ่อนของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยจัดเวทีตกผลึกความคิดระหว่างผู้นำขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ นักวิชาการ และฝ่ายกำหนดนโยบาย สถาบันการเงิน เพื่อเสนอแนะรูปแบบและแนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการเงินที่เกื้อหนุนพึ่งพาและร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ เพื่อวางกรอบทิศทางการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในฐานะองค์กรกลางของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย