วันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2553

ตอบคำถามออนไลน์ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 3/2553

ปุจฉา : แผนที่กลยุทธ์ของสหกรณ์มีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับมุมมองของ balance scorecard ?
วิสัชนา : แผนที่กลยุทธ์เปรียบเสมือนเครื่องมืออธิบายตัวกลยุทธ์อย่างเป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกัน คือการกำหนดวัตถุประสงค์และกิจกรรมในระยะสั้นที่จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว โดยแสดงให้เห็นวัตถุประสงค์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันใน 4 มุมมองคือ
1.มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา
2.มุมมองด้านกระบวนการภายในสหกรณ์
3.มุมมองด้านลูกค้า
4.มุมมองด้านการเงิน