วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การเข้าร่วมการประกวดนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า ประจำปี 2558

การเข้าร่วมการประกวดนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า ประจำปี 2558

ปุจฉา : เกณฑ์การให้คะแนนคุณสมบัติของนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า ประจำปี 2558 มีอย่างไรบ้าง

วิสัชนา : เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 4 เกณฑ์ ๆ ละ 25 คะแนน ได้แก่ มิติด้านคุณค่าสหกรณ์ มิติด้านกระบวนทัศน์ มิติด้านหลักการ และมิติด้านปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดต่างกัน ดังนี้
กรณีที่ 1 รายละเอียดสำหรับนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า
      มิติด้านคุณค่าสหกรณ์ ตัวตนของผู้นำสะท้อนให้เห็นเอกลักษณ์ของคุณค่าสหกรณ์ 10 ประการ พร้อมทั้งแสดงผลงานที่เกี่ยวข้อง
      มิติด้านกระบวนทัศน์
o   สามารถขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ไปสู่ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
o   มีผลงานนวัตกรรมที่ก่อเกิดการเพิ่มคุณค่าหรือมูลค่าเพิ่มในสหกรณ์
      มิติด้านหลักการ มีผลงานประจักษ์ในการปฏิบัติตามหลักการสหกรณ์สากล 7 ประการ
      มิติด้านแนวปฏิบัติ มีผลงานชัดเจนในด้านการบริหารงานที่ตั้งมั่นในหลัก
ธรรมาภิบาล โดยอธิบายถึงแนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
กรณีที่ 2 รายละเลียดสำหรับสหกรณ์ที่มีคุณค่า
      มิติด้านคุณค่าสหกรณ์
o   สหกรณ์มีผลการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ตามคุณค่าพื้นฐาน 6 ประการ ด้วยการเป็นองค์การที่ยึดมั่นในหลักพึ่งพาตนเอง การรับผิดชอบต่อตนเอง ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความสามัคคีเป็นปึกแผ่น
o   สหกรณ์ให้บริการทางธุรกิจแก่สมาชิกด้วยการยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น
      มิติด้านกระบวนทัศน์
o   สามารถขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม
o   มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ไปสู่การบริหารจัดการอย่างมีนวัตกรรม
      มิติด้านหลักการ มีผลการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงระบบบริหารจัดการที่ดี โดยปฏิบัติตามหลักการสหกรณ์สากล 7 ประการ

      มิติด้านแนวปฏิบัติ มีผลงานที่เป็นตัวแบบและแนวปฏิบัติที่ดีต่อสหกรณ์อื่น