วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2553

ตอบคำถามออนไลน์ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2553

ปุจฉา : โครงการวิจัยเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการอย่างไร ?
วิสัชนา :
1. เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศสหกรณ์ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ให้สามารถเข้าถึงผู้นำและฝ่ายบริหารจัดการสหกรณ์ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในสหกรณ์ทุกระดับ
2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศสหกรณ์ผ่านกลไกวารสารสหกรณ์ (co-op:magazine Thailand) เพื่อเปิดเวทีเรียนรู้ร่วมกันในแวดวงคนสหกรณ์ โดยใช้กลไกเว็บไซต์ และวารสารเป็นสื่อในการเข้าถึงทุกคนให้สามารถเข้าถึงผู้นำและฝ่าย บริหารจัดการสหกรณ์ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในสหกรณ์ทุกระดับ