วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ตอบคำถามออนไลน์ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 2/2554

ปุจฉา :SHOs System Platform คืออะไร ?
วิสัชนา :SHOs System Platform เป็นกรอบการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เอื้อต่อการพึ่งพาตนเองและร่วมมือกัน มีเจตนารมณ์สำคัญที่จะยกระดับการบริหารจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ในแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์ของสหกรณ์ ได้แก่ การส่งเสริมการออม การประหยัด การสร้างวินัยทาง การเงินแก่สมาชิก และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานกลไกและระบบสนับสนุนในทิศทางของการพึ่งพาตนเอง และร่วมมือกันของสหกรณ์ เพื่อความมีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และมีเสถียรภาพของระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์