วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ตอบคำถามออนไลน์ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 3/2555


ปุจฉา : ผลจากการไปนำเสนอบทความที่ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 25-26-27 มิถุนายน 2555 ของผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ สถานการณ์สหกรณ์ในระดับสากลมีแนวทาง/ทิศทางเป็นอย่างไร ?
วิสัชนา : ในปีสากลแห่งการสหกรณ์ 2012 Coop Research and Education association and networks ประเทศแคนาดา โดยร่วมมือขององค์กรต่างๆ ได้จัดให้มีการประชุมนานาชาติ ว่าด้วยการวิจัยและการศึกษาด้านสหกรณ์ในหัวข้อ “Co-operating for change in IYC” ซึ่งบทความของผู้อำนวยการสถาบันฯได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมนำเสนอในหัวข้อ “Farmer Shop as a business model for sustainability”
          มีหลายหน่วยงานที่ให้ความสนใจ เช่น CCA, Coop zone, Icoop ในประเด็นของ Food coops จากการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ทำให้ทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ในอนาคต (ซึ่งเป็นบทสรุปจากการประชุม) ต้องเป็นไปในลักษณะให้สมาชิกและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้สหกรณ์มีความแตกต่างจากธุรกิจอื่นๆ และ Food Coops จะเป็นสหกรณ์ที่มีบทบาทอย่างสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยมีประเด็นเรื่อง Fairtrade และการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นส่วนสำคัญที่สหกรณ์ต้องมีบทบาทในเรื่องดังกล่าวให้มากขึ้น โดยการให้ข้อมูลข่าวสาร การให้ความรู้แก่สมาชิกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไปด้วย
          อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระดับสากล โดยผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้ทำความรู้จักกับหน่วยงานหลายแห่งที่จะเป็นแนวทางในการเชื่อมโยงความร่วมมือกับภาควิชาสหกรณ์และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ในด้านการศึกษาดูงาน การทำวิจัย และโครงการความร่วมมือในอนาคต