วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ตอบคำถามออนไลน์ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 3/2555


ปุจฉา : Farmer Shop มีจุดมุ่งหมายช่วยใครกันแน่ ?
วิสัชนา : เจตนารมณ์สำคัญของโครงการร้าน Farmer Shop นั้น ต้องการแก้ปัญหาเรื่องระบบการผลิตและการตลาดสินค้าเชิงระบบ ดังนั้นกระบวนการดำเนินการ ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอนที่สำคัญ ตั้งแต่การคัดเลือกผู้ประกอบการ OTOP SMEs และสหกรณ์ จากนั้นจัดเป็นกิจกรรมการพัฒนาสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมการพัฒนาโซ่อุปทาน เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย กิจกรรมการบริหารจัดการร้านค้าปลีกภายใต้แบรนด์ Farmer Shop และกิจกรรมสร้างแบรนด์ Farmer Shop ให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจจากคนในสังคม
          ดังนั้นหากการดำเนินการเป็นไปตามเจตนารมณ์ และประสบความสำเร็จผู้ที่จะได้ประโยชน์ จะประกอบไปด้วย ผู้ประกอบการ OTOP SMEs และสหกรณ์ ซึ่งจะมีช่องทางเข้าถึงตลาด ถึงผู้บริโภคโดยตรง ในขณะเดียวกันผู้บริโภคก็จะได้ ซึ่งสินค้าคุณภาพในราคาเป็นธรรม และในที่สุดเกษตรกรก็จะสามารถขายวัตถุดิบในราคาที่เป็นธรรม และที่สำคัญ หากคนในชุมชนต้องการเปิดร้าน Farmer Shop ก็จะช่วยให้มีร้านค้าปลีกในชุมชนที่กระจายโอกาส ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ไปพร้อมๆ กัน