วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ตอบคำถามออนไลน์ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 1/2555


ปุจฉา : อยากทราบเกณฑ์การให้คะแนนคุณสมบัติของนักสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปีและสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่ง ปี 2555 ?
วิสัชนา : เกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการจะเป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดและผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นยุติ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะได้รับมอบรางวัลจาก ฯพณฯ องคมนตรี นายอำพล เสนาณรงค์ ในงานประกาศเกียรติคุณและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสวนาทางวิชาการประจำปี ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555

เกณฑ์การให้คะแนน คุณสมบัติของนักสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี จะมี 100 คะแนนเต็ม แบ่งออกเป็น 4
      1. มิติด้านคุณค่า 25 คะแนน
 • เป็นผู้ที่ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อสมาชิกเป็นอันดับแรก
 • เป็นผู้ที่ยึดมั่นในคุณค่าหลักวิธีการและให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนสหกรณ์ในมิติที่เอื้อต่อการเป็นองค์การพึ่งพาตนเอง 
     2. ด้านกระบวนทัศน์ 25 คะแนน
 • ให้ความสำคัญกับแผนกลยุทธ์ ที่คำนึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
 • มีความคิดริเริ่มในเรื่องนวัตกรรมหรือรูปแบบการบริหารจัดการที่เป็นประโยชน์ต่อมวลสมาชิกและชุมชน
      3. มิติด้านหลักการ 25 คะแนน
 • มีความคิดและสนับสนุนให้สหกรณ์มีการบริหารจัดการที่ดี และสมาชิกมีส่วนร่วม 
     4. มิติด้านแนวปฏิบัติ 25 คะแนน
 • มีผลงานที่เป็นตัวอย่างหรือแผนปฎิบัติงานที่ดี
 • มีวิธีการสร้างสัมพันธภาพในงานสหกรณ์ที่ดี
 เกณฑ์การให้คะแนน คุณสมบัติของสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี จะมี 100 คะแนนเต็ม แบ่งออกเป็น 4
     1. มิติด้านคุณค่า 25 คะแนน
 • สหกรณ์มีแนวทางการบริหารจัดการที่พึ่งพาตนเอง และยึดหลักประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก
 • สหกรณ์มีการบริหารที่เข้าถึงสมาชิกในการยกฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิก
     2. มิติด้านกระบวนทัศน์ 25 คะแนน
 • มีการเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
     3. มิติด้านหลักการ 25 คะแนน
 • มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
         4. มิติด้านแนวปฏิบัติ 25 คะแนน
 • มีผลงานที่เป็นตัวแบบและแนวปฏิบัติที่ดีต่อสหกรณ์อื่นๆ