วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ตอบคำถามออนไลน์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 1/2553

ปุจฉา :ทำอย่างไรจึงจะได้เป็นนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า ?
วิสัชนา : นักสหกรณ์ที่มีคุณค่า นั้นอาจเป็นได้ใน 2 มิติ
มิติแรก : คือการประพฤติตนบนคุณค่าสหกรณ์ ในวิถีชีวิต ได้แก่ การมีความคิดที่จะพึ่งพาและร่วมมือกับผู้อื่น ตระหนักในเรื่องความเสมอภาค เที่ยงธรรม และหลักการประชาธิปไตย และนำมาใช้ในชีวิตส่วนตน และชีวิตการทำงาน เป็นผู้มีคุณธรรม เอื้อเฝื้อเผือแผ่
มิติที่สอง : คือการที่นักสหกรณ์ ได้เข้าไปมีส่วนร่วม ในสหกรณ์หรือชุมชนที่ตนเกี่ยวข้อง และมีบทบาทในการขับเคลื่อนองค์กร/สหกรณ์หรือชุมชน ให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกและชุมชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น