วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

ตอบคำถามออนไลน์ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 3/2555ปุจฉา : สัญลักษณ์ (LOGO) ปี สากลแห่งสหกรณ์ ่2012  มีความหมายว่าอะไรค่ะ ?
วิสัชนา :

                สัญลักษณ์ (LOGO) ปี สากลแห่งสหกรณ์ 2012  แสดงถึงความหมายของวิสาหกิจสหกรณ์ว่าเป็นสมาคมที่พึ่งตนเองของบุคคลที่รวมกันด้วยความสมัครใจดำเนินการเพื่อให้บรรลุความต้องการและความคาดหวังร่วมกัน ทั้งทางด้านวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ ผ่านทางวิสาหกิจที่ทุกคนเป็นเจ้าของและควบคุมโดยหลักประชาธิปไตย รูปสัญลักษณ์ คน 7 คน ช่วยกันยกและค้ำจุนกล่องลูกบาศก์ กล่องลูกบาศก์ หมายถึง โครงการเป้าหมายความคาดหวังที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับวิสาหกิจสหกรณ์ต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้น และหมายถึงความสำเร็จที่สามารถทำให้บรรลุได้ รูปคน (ที่ไม่ได้แสดง เพศภาวะ) หมายถึง ประชาชนซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของสหกรณ์ มี 7 คน หมายถึงหลักการสหกรณ์ 7 ประการ ได้แก่
·      หลักการที่ 1 : การเปิดรับสมาชิกทั่วไปและด้วยความสมัครใจ
·      หลักการที่ 2 : การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
·      หลักการที่ 3 : การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก
·      หลักการที่ 4 : การปกครองตนเองและเป็นอิสรภาพ
·      หลักการที่ 5 : การให้การศึกษา การฝึกอบรม และสารสนเทศ
·      หลักการที่ 6 : การร่วมมือระหว่างสมาชิก
·      หลักการที่ 7 : ความเอื้ออาทรต่อชุมชน
          ภาพสัญลักษณ์ แสดงให้เห็นถึงหลักการสหกรณ์ 7 ประการ ที่ผสานการทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยให้สมาชิกสหกรณ์ได้บรรลุเป้าหมายและความประสงค์ซึ่งพวกเขาไม่สามารถทำได้โดยลำพัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น