วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

อยากทราบถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งตลาดสุขใจและเกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน หรืออื่นๆ อย่างไร ?


ปุจฉา :มีโอกาสได้ไปเที่ยวตลาดสุขใจ ที่โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม ทราบว่าเป็นความร่วมมือทางงานวิจัยระหว่างโรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ อยากทราบถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งตลาดสุขใจและเกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน หรืออื่นๆ อย่างไร
วิสัชนา :ตลาดสุขใจเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเครือข่ายกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานซึ่งในตอนนี้อยู่ในระยะที่ 3 นี้ มุ่งเน้นไปที่การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย การขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือของภาคีพันธมิตรที่เห็นชอบในปณิธานร่วม ภาคีทุกคนต้องเข้าใจถึงเกษตรอินทรีย์ โดยมีโรงแรมสามพราน ริเวอร์ไวด์ เป็นเสาหลักในการให้ความรู้และปัญญาได้นำไปสู่การกำหนดคุณค่าร่วม (อุดมการณ์) ของภาคี 4 ประการ ได้แก่ เชื่อมั่นในเกษตรอินทรีย์ ห่วงใยผู้บริโภค เห็นชอบแนวความคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และเชื่อมั่นในการพึ่งพาและร่วมมือกัน โดยการริเริ่มกลไกตลาดชุมชนภายใต้แบรนด์ตลาดสุขใจ ได้รับการตอบรับอย่างเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคทั้งในท้องถิ่นและผู้บริโภคที่นิยมบริโภคสินค้าอาหารปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ในขณะเดียวกันจะใช้ตลาดสุขใจเป็นกลไกการขับเคลื่อนความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริโภคอาหารปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่ผู้บริโภค โดยมีตลาดสุขใจเป็นศูนย์กลางประสานในการเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภค เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความต้องการซึ่งกันและกัน ในอนาคตจะพัฒนาให้ตลาดสุขใจจะเป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีชีวิต ที่สามารถเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนด้านสุขอนามัยได้กับทุกชนชั้น ทุกเพศทุกวัย สามารถเรียนรู้และนำมาบูรณาการปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ในอนาคต
ผลลัพธ์จากการวิจัยที่นอกจากจะช่วยยกระดับความรู้ ความสามารถแก่เกษตรกรผ่านกลไกศูนย์เรียนรู้แล้ว ยังชี้ให้เห็นรูปแบบการยกระดับคุณภาพสมรรถนะการผลิต (ลด ละเลิกการใช้สารเคมี ช่วยลดต้นทุน) แก่เกษตรกรด้วยการใช้กลไกตลาดเปิดพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค (เกษตรกรผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค) ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย ที่สำคัญ ตลาดสุขใจยังสร้างความสนใจแก่ผู้บริโภคในวงกว้างผ่านกลไกสื่อประชาสัมพันธ์ในหลายรูปแบบเพื่อเป็นการต่อยอดและขยายผลการยกระดับการผลิตเกษตรกรปลอดภัยและการผลิตเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งการประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น